Protipožární ucpávky a těsnění

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích. (Tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnost bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukci.)

Platná legislativa

Do jaké oblasti požární ochrany patří protipožární ucpávky a těsnění?

Podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 2 odst. 4 písm. f) jsou požární ucpávky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále se pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které musí být v souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací – technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinnost požární ucpávky provádět a značit dle § 9 odst. 6.

Osoba provádějící kontrolu nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení (protipožárních ucpávek) musí být společností Hilti prokazatelně proškolena

Podle normy čl. 3.13 STN 92 0101 požární utěsnění je konstrukce nebo materiál s požární odolností, která brání šíření požáru a zplodin hoření přes prostup rozvodů technologických zařízení a energetických rozvodů v požárně dělicí konstrukci.

Jakým způsobem lze získat osvědčení o proškolení pro instalaci protipožárních ucpávek a těsnění

Společnosti Hilti ČR spol. s r.o. a Hilti Slovakia spol. s r.o. nabízí prostřednictvím svých technických poradců proškolení vašich pracovníků pro správnou aplikaci materiálů Hilti v souladu s certifikovaným a odzkoušeným protipožárním systémem Hilti. V případě zájmu o proškolení nás prosím kontaktujte (kontaktní informace viz zadní strana katalogu).

Které normy blíže technicky upravují použití protipožárních ucpávek a těsnění v České republice

Normativní požadavky pro protipožární ucpávky a těsnění jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělicích konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. ČSN 730802 (obdobně v ČSN 730804) stanovuje, že požární odolnost požárně dělicích konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně v čl. 8.6.1 ČSN 730802 (čl. 12.2.1 ČSN 730804) se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace (např. pro kabel, kovové či plastové potrubí).

Možnosti řešení prostupů požárně dělicími konstrukcemi

Obrázek vlevo znázorňuje oblasti nejčastějších problémů při projektování požární bezpečnosti staveb. Požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) mohou být rozděleny na dva nejčastější typy: a) Beton/zdivo – masivní konstrukce b) Sádrokarton/sendvičové konstrukce – lehké požární příčky.

Jednotlivé aplikace naleznete v technických listech:

 • Dilatační spáry a konstrukční spáry
 • Prostupy plastových a kovových potrubí
 • Prostupy jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových žlabů
 • Protipožární nátěry na kabely
 • Klasifikace požární odolnosti

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích. (Tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnost bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukci.)

Protipožární ucpávky a těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. V tomto katalogu představujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách jako nástroj k zajištění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti tepelné izolace u požárně dělicích konstrukcí.

Certifikovaný odzkoušený systém

Všechny materiály nabízené společností Hilti v České a Slovenské republice jsou odzkoušeny v akreditovaných mezinárodních laboratořích. V České a Slovenské republice například v PAVÚS Veselí nad Lužnicí, ve Fires Batizovce. Systémy jsou odzkoušeny dle evropských norem platných pro Českou republiku, stejně tak i pro Slovenskou republiku. Klasifikaci požární odolnosti upravuje EN 13 501-2+A1, která vymezuje použití a přesnou skladbu systému ve stavbě. K celému systému poskytujeme veškeré nezbytné Certifikáty TZÚS Praha AO 204 dle zákona 22/97 Sb., v platném znění a NV 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., rovněž TSUS Bratislava CIS 04, Fires SK 01 v souladu se zákonem č. 90/1998 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV a RR SR č. 158/2004 Z.z., stavebně technické osvědčení, ale i protokoly o klasifikaci požární odolnosti dle ČSN/STN EN 13 5012+A1 pro jednotlivé systémy. Samozřejmostí je expertíza Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti těchto hmot. Rovněž ostatní fyzikální a mechanické vlastnosti jsou doloženy zkušebními protokoly TZÚS Praha, případně TSÚS Bratislava. Na požádání můžeme poskytnout technickou dokumentaci v cizích jazycích. Předností protipožárního systému Hilti je především komplexnost řešení, kterou celý systém nabízí. Tyto materiály lze použít pro zabezpečení dilatačních a konstrukčních spár, prostupů plastových a kovových potrubí, kabelových tras a protipožární nátěry kabelových tras.

Přehled systémů požární ochrany a jejich použití

Spáry

 • CP 601S silikonový protipožární tmel Dilatační spáry ve stěnách/stropech s dilatací do 25 %
 • EI 180 CFS-F ACR protipožární akrylátový tmel Konstrukční spáry ve stěnách/stropech s dilatací do 12,5 % EI 120 - 180
 • CP 673 protipožární povlak Široké spáry ve stěnách a stropech s dilatací do 12,5 % EI 120
 • CFS-SP WB protipožární elastický nástřik Spáry ve stěnách a stropech s velkou dilatací až 40% EI 90 - 240

Potrubí

 • CP 601S silikonový protipožární tmel Prostupy nehořlavých trubek EI 180
 • CFS-S ACR protipožární akrylátový tmel Prostupy nehořlavých trubek EI 120
 • CP 611A zpěňující protipožární tmel Prostupy plastových trubek do 50 mm a izolovaných trubek EI 90
 • CFS-B protipožární bandáž Prostupy nehořlavých potrubí trubek s hořlavou izolací EI 90 - 120
 • CFS-F FX protipožární pěna Prostupy plastových trubek do 50 mm EI 60 - 120
 • CP 643N / CP 644 protipožární manžety Prostupy plastových trubek do 250 mm a izolovaných trubek EI 120
 • CP 648 protipožární zpěňující páska Prostupy plastových trubek do 160 mm a izolovaných trubek EI 120
 • CFS-C EL felxibilní manžeta Prostupy plastových trubek do 160 mm EI 60 - 120

Kabely a kabelové trasy

 • CP 611A zpěňující protipožární tmel Malé prostupy jednotlivých kabelů a kabelových svazků EI 90
 • CFS-F FX protipožární pěna Malé prostupy jednotlivých kabelů a kabelových svazků EI 90
 • CFS-PL protipožární zátky Rozebíratelné prostupy jednotlivých kabelů a svazků EI 60 - 120
 • CFS-SL protipožární rukáv Střední prostupy jednotlivých kabelů a kabelových svazků EI 60 - 120
 • CFS-BL protipožární tvarovky Středně velké až velké rozebíratelné prostupy kabelových žlabů EI 60 - 120
 • CP 651N protipožární polštáře Středně velké až velké rozebíratelné prostupy kabelových žlabů EI 90
 • CFS-M RG protipožární malta Trvalé ucpávky středních a velkých prostupů kabelových žlabů EI 30 - 120
 • CP 673 protipožární nátěr Velké ucpávky kabelových tras EI 60 - 120

Nátěry kabelů

 • CP 679A ablativní protipožární Zabraňuje šíření požáru po povrchu kabelů dle IEC 60332 nátěr na kabely

Sdružené kombinované prostupy

 • CFS-F FX protipožární pěna Malé prostupy jednotlivých kabelů a kabelových svazků EI 60 - 120
 • CFS-BL protipožární tvarovky Středně velké až velké rozebíratelné prostupy kabelů a trubek EI 60 - 120
 • CP 673 měkká ucpávka Malé i velké kombinované prostupy kabelů a trubek EI 60 - 120
 • CFS-M RG protipožární malta Malé i velké kombinované prostupy kabelů a trubek EI 30 - 120

Přehled nejvýhodnějších řešení

Těsnící spáry

 • Spáry ve stropních konstrukcích (velká dilatace do 25 %) CP 601S 18
 • Spáry ve stropních konstrukcích (malá dilatace do 12,5 %) CFS-S ACR 20
 • Spáry ve stěnách (velká dilatace do 25 %) CP 601S 18
 • Spáry ve stěnách (malá dilatace do 12,5 %) CFS-S ACR CFS-S ACR 20
 • Spáry mezi stěnou a obvod. pláštěm (velká dilat. až 25%) CFS-SP WB - 26
 • Spáry mezi stěnou a stropem (velká dilatace až 40%) CFS-SP WB - 26
 • Spáry mezi stěnou a stropem (velká dilatace do 25 %) CP 601S 18
 • Spáry mezi stěnou a stropem (dilatace do 12,5 %) CFS-S ACR, CP 673 CFS-S ACR 20, 22

Prostupy plastových a kovových trubek

 • Plastové potrubí stěna/strop (max. průměr 50 mm) CP 611A, CFS-F FX CP 611A, CFS-F FX 34, 36
 • Plastové potrubí stěna/strop (průměr do 250 mm) CP 644 CP 644 40
 • Plastové potrubí stěna/strop (průměr do 160 mm) CP 643N, CP 648S/E  CP 643N, CP 648S/E 40, 42, 44, CFS-C EL CFS-C EL 46
 • Kovové potrubí s hořlavou izolací (Armaflex atd.) CP 611A, CP 648E, CP 611A, CP 648E 34, 38, CFS-B, CP 644 CFS-B, CP 644 40, 44
 • Kovové potrubí stěna/strop malé otvory CP 601S, CFS-S ACR, CFS-F FX CFS-S ACR, CFS-F FX 30, 32, 36
 • Kovové potrubí stěna/strop velké otvory CP 673 CP 673 64

Kabely a kabelové trasy

 • Malé prostupy jednotlivých kabelů a kabelových svazků – trvalé ucpávky CP 611A, CFS-F FX CP 611A, CFS-F FX 50, 52
 • Malé prostupy jednotlivých kabelů a kabelových svazků – rozebíratelné ucpávky CFS-PL, CFS-SL CFS-PL, CFS-SL 54, 56
 • Kabelové trasy skrze stěnu/strop – trvalé ucpávky CFS-M RG 62
 • Kabelové trasy skrze stěnu/strop – rozebíratelné ucpávky CFS-BL, CP 651N CFS-BL, CP 651N 58, 60
 • Kabelové trasy skrze stěnu/strop – velké otvory CP 673 CP 673 64

Nátěry/nástřiky kabelových tras

 • Nástřiky na kabely dle IEC 60332 CP 679A 74 zabraňuje šíření požáru po povrchu kabelů

Společné prostupy kabelových tras, plastového a kovového potrubí VZT

 • Rozebíratelné CFS-BL CFS-BL 58
 • Velká plocha otvoru CP 673, CFS-M RG CP 673 68
 • Malé prostupy CFS-F FX CFS-F FX 69

Aplikace v měkké ucpávce – nátěr CP673/CP670

Aplikace_v_mekke_ucpavce  

Aplikace_v_mekke_ucpavce_1  

Aplikace_v_mekke_ucpavce_2  

Prostup izolovaného TZP potrubí - nátěr CP673/CP670

Prostup_izolovaneho_TZP_potrubi  

Prostup_izolovaneho_TZP_potrubi_1  

Prostup_izolovaneho_TZP_potrubi_2  


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete