Speciální konstrukce Promat

Dřevěné trámové stropy

Hledáte způsob jak ochránit dřevěné trámové stropy a střechy? Doporučit vám můžeme speciální obklady z protipožárních desek PROMATECT®, které dokážou i při své malé tloušťce zajistit vysokou požární odolnost. Díky velkému množství variant lze navíc tuhle požární ochranu kombinovat s tepelnou nebo se zvukovou izolací.

Protipožární obklady dřevěných trámových stropů a střech

Technologické vlastnosti desek PROMATECT® jsou srovnatelné se dřevem a dřevěným materiálem. Jejich opracování se tedy provádí podobným způsobem. Protipožární desky PROMATECT® mají těsnící vrstvu a v případě požáru si zachovávají svoji nosnost. Toto je jejich velká přednost na rozdíl od jiných stavebních materiálů.
Protipožární desky PROMATECT® mohou být použité jako přímý obklad trámových stropů a střech a v případě obkladu stropů mohou být také zavěšené. Velkou výhodou je také to, že při použití podhledů PROMATECT® není potřeba odstraňovat původní vrstvy omítky a obkladu. Díky tomu montáž probíhá velmi rychle a také se eliminují další náklady. Protipožární desky PROMATECT® jsou certifikované a úředně odzkoušené. Vybírat můžete z různých hodnot požární odolnosti od 30 do 120 minut.

Požární kabelové přepážky a ucpávky

Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů.Pokud je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého, je důležité, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení nabízí systém PROMASTOP®, který je možné aplikovat dle daných podmínek.

Kabelové přepážky

Kabelové přepážky PROMASTOP® jsou navrženy tak, aby uzavíraly otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy. Pokud dojde k požáru, zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, schodišťových prostorů atd.
Použít lze podle dané situace deskové přepážky PROMASTOP®, zděné přepážky PROMASTOP® nebo těsnící systémy PROMASTOP®. V případě volby deskových přepážek PROMASTOP® se vedle přesně definovaných desek z minerální vlny používají požárně ochranné stěrkové hmoty a nátěry, které jsou nanášeny na desky z minerální vlny s předepsaným přesahem na okolní konstrukce a prostupující instalace (kabely, kabelové lávky, kabelové žlaby).

 • PROMASTOP®-I - zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při teplotě cca 180 °C začíná pěnit s nárůstem objemu až 1:25 a vytvoří na površích chráněných konstrukcí a instalací tepelně izolační vrstvu.
 • PROMASEAL®-A spray – je tvořený na bázi směsí disperze akrylátu, působí endotermně. Po aplikaci stěrka vytvoří pružnou membránu, která snáší dilatační pohyby, je odolná povětrnosti, agresivním chemickým látkám a vlhkosti. Přepážky jsou kouřotěsné a tlakotěsné.
 • PROMASTOP®-CC - speciální hybridní požárně ochranný nátěr na vodní bázi. Kombinuje zpěňující a ablativní vlastnosti. Odolává povětrnostním podmínkám, agresivním chemickým látkám a vlhkosti.

Zděné přepážky PROMASTOP® se skládají ze speciální požárně ochranné malty, která je na stavbu dodávána v suchém stavu a následně se přímo a stavbě smíchá s přesným množstvím vody. Takto se vytvoří optimálně tvárná malta. V místě kabelů je doplněna tmelem PROMASEAL®-AG.
Kabelové ucpávky PROMASEAL® využívají různých specifických vlastností protipožárních tmelů – PROMASEAL®-A a PROMASEAL®-AG. Tyto ucpávky jsou vhodné pro prostupy menších rozměrů se speciálními požadavky.
Kabelová polštářová přepážka PROMASTOP® se skládá z protipožárních polštářů se zpěňující hmotou, která dokáže během požáru asi čtyřnásobně zvětšit svůj objem. Pokud již tyto polštářky nebyly aktivovány, lze je velmi snadno demontovat a opětovně použít.

Vzduchotechnická potrubí

Pro požární ochranu vzduchotechnických zařízení doporučujeme samonosná ventilačních potrubí PROMATECT®, která mají nízký odpor tření a jejich povrchové vlastnosti odpovídají hodnotám platným pro potrubí z pozinkovaného ocelového plechu. Ventilační potrubí PROMATECT® mohou být vyráběna přímá či různě tvarovaná dle konkrétních konstrukčních požadavků. Alternativně mohou být potrubí vyrobena ve dvou- nebo vícevrstevných provedeních z desek PROMATECT®-L nebo PROMATECT®-L500.

Z požárně ochranných desek PROMATECT®-L 500 a PROMATECT®-L lze ideálním způsobem tato ventilační potrubí vyrábět.

Požadavky projektových norem řady ČSN 73 08. předepisují, že ventilační vedení, která spojují požární úseky, musí být uzpůsobena tak, aby vzniklý oheň a kouř nemohl být přenesen do jiných požárních úseků, ostatních poschodí a únikových cest.
Nabízíme dvě různé varianty požární ochrany vzduchotechnických zařízení:

 • Dodatečné obklady potrubí z pozinkovaného ocelového plechu deskami PROMATECT® pro dosažení požadované hodnoty požární odolnosti.
 • Samonosná ventilační potrubí z desek PROMATECT® s požadovanou hodnotou požární odolnosti.

Těsnící a spárovací materiály

Požární ochrana stavebních a dilatačních spár

Každá velká betonová stavba potřebuje dilatační spáry, které zajišťují vyrovnávání objemových změn a deformací betonu, které jsou způsobené teplotními výkyvy, nepravidelným sedáním stavebních základů. Naše firma poskytuje požární ochranu stavebních a dilatačních spár pomocí systémů Promat.

Dilatační spáry 

Dilatační spáry se běžně vyplňují elastickými pásky z PVC. Pro ochranu těchto elastických spárovacích pásků před účinky požáru jsou k dispozici prvky pro výplň spár PROMASEAL®-PL. Spára se v místě namáhaném ohněm vyplní minerální vlnou, která je poté překryta prefabrikovaným prvkem pro výplň spár PROMASEAL®-PL. Pro vnější překrytí případně jako ochrana před klimatickými vlivy se následně používá trvale elastická spárovací těsnící hmota. Výplň spár PROMASEAL®-PL se skládá z pásků PROMASEAL® a z mezivrstev z pěnové hmoty. Díky těmto mezivrstvám je možno prvek stlačit v celé jeho šířce, díky čemuž po vtlačení uvázne a udrží se ve spáře. Pokud dojde k požáru, pěnová hmota odhoří a zpěňující materiál PROMASEAL®-PL vytvoří velkým zvětšením objemu požárně ochrannou pěnu, která plní a uzavírá spáry. Takto se zamezí tepelnému namáhání i prohoření dilatačních profilů.

Posuvné ložisko

Je důležité, aby v případě požáru elastomerová nebo neoprenová posuvná ložiska zůstala plně funkční. V závislosti na tepelné reakci použitých umělých hmot mohou být provedeny obklady PROMATECT®. Pro vytvoření žádoucích detailů je možné přihlédnout i k posuvu dilatačních spár.

Konstrukční spáry ve stavebních dílcích

Pro uzavření spár ve všech oblastech stavebnictví, u lehkých příček při spojení stěny a stropu, jakož i k utěsnění průchodu stěnami a stropy v požární ochraně elektrických a vzduchotechnických vedení, lze použít zpěňující těsnící materiály PROMASEAL®-PL, PROMASEAL®-ST, PROMASEAL®-S, PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-A spray. Další možný způsob řešení těchto spár je pomocí protipožární pěny PROMAFOAM®-C.

Speciální aplikace

Požární ochrana pro využití ve speciálních oblastech

Nabízíme řešení požární ochrany v některých oblastech pozemního stavitelství nebo u speciálních staveb. Tato řešení jsou odzkoušena dle různých teplotních křivek.

Jedná se o tyto aplikace:

 • výtahové šachty - pro zajištění protipožární odolnosti výtahové šachty můžeme doporučit příčky z desek PROMAXON® nebo PROMATECT® 
 • přívodní potrubí pro zkrápěcí zařízení – použít lze segmenty PROMATECT®-FS nebo pomocí čtyřhranných kanálů z materiálu PROMATECT®
 • dvojité podlahy - lze použít řadu konstrukcí Promat®
 • technologie- Promat nabízí celou řadu variantních řešení pro chemický a petrochemický průmysl, konstrukce jsou odzkoušeny dle hydrokarbonové teplotní křivky
 • tunely - řešení pro obklady stěn, stropů, ochranu kabelových vedení, dilatačních spár apod.
 • požární uzávěry dopravníkových zařízení - dopravníková zařízení procházejí i stěnami či stropy, které tvoří hranice požárních úseků. Díky motoricky ovládaným posuvným dílcům z desek PROMATECT® jsou tyto prostupy uzavíratelné v případě požáru
 • kontejnery - Promat nabízí projektová řešení s požární odolností pro přepravní skříně a mobilní buňky
 • odvod spalin - pro zajištění odvodu spalin ze sporáků a ostatních lokálních plynových spotřebičů je možné použít tvarovky z desek PROMATECT®

Stropy a podhledy

Lehké zavěšené podhledy, požární ochrana únikových cest, revizní dvířka

Pro bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu je potřeba zajistit odpovídající únikovou cestu. Důležité je, aby po určitou dobu do únikové cesty nepronikal kouř ani oheň. Pro zabezpečení průnikových cest proto používáme speciální podhledy PROMATECT®, které kryjí elektrické kabely a potrubí z hořlavých hmot. Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATECT® mají hodnoty požární odolnosti EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 a El 120 dle ČSN EN 13 501-2; požární ochrana únikových cest a revizní dvířka.

Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině 

Požárně ochranné podhledy PROMATECT® jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. Při působení ohně zdola zůstává elektroinstalace plně funkční během určitého časového období, a pokud instalace začne hořet je chráněna úniková cesta pod ní.

Protipožární podhledy PROMATECT

Protipožární podhledy PROMATECT® jsou odzkoušené a splňují všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny. V nabídce jsou proto hladké celoplošné podhledy PROMATECT®, podhledy s vkládanou deskou, rastrové pásové podhledy, konstrukčně variabilní podhledy s deskami z minerálních vláken nebo kovové kazetové podhledy. Podhledy jsou dodávány v závěsném nebo v samonosném provedení. Podle typu konstrukce mohou být kvůli pravidelné údržbě elektroinstalací do podhledu vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní desky nebo je sklopit.

Protipožární příčky

Protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky

Protipožární příčky PROMATECT® zabraňují průchodu ohně a kouře a zamezují tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní i statickou funkci jako nosné, případně výztužné stavební dílce. Tyto funkce musí být v případě požáru zachovány po určité časové období.
Protipožární příčky PROMATECT® se vyrábějí v provedení nosném i nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky. V nosném provedení se vyrábějí jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMATECT® lze bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky.

Požární stěny Promat 

Speciální montované nosné požární stěny Promat jsou vhodné k členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách. Požární stěny Promat splňují požadavky na vyšší hodnotu požární odolnosti i požadavky na zvýšenou pevnost spojů.

Stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMATECT

Pro rekonstrukci staré zástavby používáme osvědčené lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMATECT®, které jsou velmi efektivní.

Hrázděné stěny ze dřeva

V případě nosné hrázděné stěny ze dřeva se obklad pomocí desek PROMATECT® provádí pouze z jedné strany, ale klasifikace REI 30 až REI 60 platí pro působení ohně z obou stran. Desky své uplatnění nacházejí při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Desky PROMATECT®-H a PROMATECT®-L mají výborné vlastnosti a může být s nimi dosáhnuto vysoké hodnoty požární odolnosti.
Protipožární desky PROMATECT® umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profily, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Požárně ochranné stavební desky PROMATECT® splňují podmínky třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Požárně ochranná zasklení

Zasklení PROMAGLAS, Promat-SYSTEMGLAS a PROMADRAHT

Potřebujete pro vaši moderní budovu zajistit požárně dělící stěny, které budou průhledné? Pro tento případ používáme požárně ochranná zasklení PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS, u nichž je zajištěna propustnost světla a zároveň zabezpečena požární odolnost. Tyto speciální systémy splňují všechny požadavky požárně dělících konstrukcí.

Speciální vrstvená skla PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS jsou vhodné pro nemocnice, správní budovy, hotely, velíny, výpočetní střediska, laboratoře, letiště, výstavní prostory, školy, sportovní haly, obchodní domy, lékárny, knihovny a další. 

Oblasti použití:

 • nemocnice, správní budovy, hotely
 • velíny, výpočetní střediska, laboratoře
 • letiště, výstavní prostory
 • školy, sportovní haly
 • obchodní domy, lékárny, knihovny atd.

Speciální vrstvená skla PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS jsou tvořena více vrstvami skla, mezi kterými jsou umístěny požárně ochranné vrstvy aktivující se v případě požáru. PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS pohlcují tepelné záření a vytváří účinnou izolační vrstvu. Ze zasklení s průhlednými tabulemi PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS vzniká neprůhledná požárně ochranná stěna.
Prosklené konstrukce se skly PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS jsou vyráběny jak v provedení s dřevěným rámem, tak i s rámem z oceli nebo s tzv. “skrytým rámem” z desek PROMATECT®-H a lze je využít i jako požární uzávěr.

PROMAGLAS - Čiré požární sklo

Popis výrobku
PROMAGLAS® je vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN EN 1364-1 a ČSN EN 1634-1 prokázaly, že jsou splněny všechny požadavky na požárně dělící stavební dílce.

Oblasti použití
PROMAGLAS® se používá především tam, kde má být zajištěna optimální požární ochrana ve spojení s viditelností a propustností světla.
Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které nesmí být následně obráběny či přiřezávány.

Uskladnění, přeprava atd.
Viz katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN.

Poznámka
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule ≥ 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary (šikminy 15 %, ovály 30 %) k ceně opsaného, technologicky nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.

Nezapomeňte objednat
PROMASEAL®-S , pásky PROMASEAL® a Podložky pod sklo.

Promat - SYSTEMGLAS - Čiré požární sklo

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS je vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN EN 1364-1 a ČSN EN 1634-1 prokázaly, že jsou splněny všechny požadavky na požárně dělící stavební dílce.

Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS se používá především tam, kde má být zajištěna optimální požární ochrana ve spojení s viditelností a propustností světla.
Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které nesmí být následně obráběny či přiřezávány.

Uskladnění, přeprava atd.
Viz katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN.

Poznámka
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule ≥ 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary (šikminy 15 %, ovály 30 %) k ceně opsaného, technologicky nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.

Nezapomeňte objednat
PROMASEAL®-S , pásky PROMASEAL® a Podložky pod sklo.

PROMAGLAS EW1 a F1 - Čiré požární sklo

Popis výrobku
PROMAGLAS® EW1 a F1 jsou požárně ochranná skla tvořená 2 tabulemi tepelně tvrzeného skla (ESG) a vnitřní čirou protipožární hmotou, která se zahřátím při požáru aktivuje a zajišťuje celistvost a izolační schopnost.

Oblasti použití
PROMAGLAS® EW1 a F1 se používají v prosklených požárních konstrukcích, kde zajišťují požárně ochranné vlastnosti spolu s optimální průhledností, propustností světla, bezpečností a vysokou zvukovou izolací. Lze je zabudovat do instalačních dvojskel, popř. trojskel, nejrůznějších skladeb dle požadavku.

Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které nesmí být následně obráběny či přiřezávány.

Poznámka
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule ≥ 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary (šikminy 15 %, ovály 30 %) k ceně opsaného, technologicky nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.

Nezapomeňte objednat
PROMASEAL®-S , pásky PROMASEAL® a Podložky pod sklo.

Promat- SYSTEMGLAS F1 - Čiré požární sklo

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS F1 jsou požárně ochranná skla tvořená 2 tabulemi tepelně tvrzeného skla (ESG) a vnitřní čirou protipožární hmotou, která se zahřátím při požáru aktivuje a zajišťuje celistvost a izolační schopnost. Okraje tabulí mohou být na vyžádání opatřeny potiskem pro zakrytí rámečku ve skle (z důvodu estetiky při instalaci v systémech Promat se silikonovou spárou).

Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS F1 se používají v celoprosklených požárních konstrukcích Promat, kde jsou tabule osazeny vedle sebe na silikonovou spáru.

Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které nesmí být následně obráběny či přiřezávány.

Poznámka
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule ≥ 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary (šikminy 15 %, ovály 30 %) k ceně opsaného, technologicky nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.

Nezapomeňte objednat
PROMASEAL®-S , pásky PROMASEAL® a Podložky pod sklo.

PROMADRAHT - Čirá leštěná skla s drátěnou vložkou

Popis výrobku
Sklo PROMADRAHT® je čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou. Sklo PROMADRAHT® zpomaluje při požáru šíření plamenů, omezuje prostup tepla a zachovává si celistvost. Sklo PROMADRAHT® je průhledné a má dokonale hladký povrch. Drátěná vložka uvnitř skla drží kousky skla pohromadě v případě jeho rozbití.

Oblasti použití
Sklo PROMADRAHT® se používá pro interiérové i exteriérové požární prosklené konstrukce a požární dveře třídy požární odolnosti EW 15 a EW 30, případně E 15 a E 30. Za dodržení přísných podmínek lze omezeně použít i pro konstrukce E 45, popř. EW 45.

Poznámka
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule ≥ 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary (šikminy 15 %, ovály 30 %) k ceně opsaného, technologicky nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.

Nezapomeňte objednat
PROMASEAL®-S , pásky PROMASEAL® a Podložky pod sklo.

Promat - SYSTEMGLAS - silikon

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon je elastická hmota, odolná povětrnostním vlivům s mnohostranným použitím v protipožární ochraně staveb.

Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon nachází uplatnění při výrobě systémových protipožárních prosklených stěn.

Způsob dodání
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon je dodáván pouze v celých baleních. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon, černý a šedý pouze na objednávku, dodání cca 2 až 3 týdny.
Minimální odběrové množství 5 krabic (60 ks).

Požární ochrana prostupů potrubí

Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení

Speciální ucpávky systémem PROMASTOP® zajišťují požární odolnost konstrukce požárního úseku. Nabízíme vám tak spolehlivé protipožární řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních vedení. 
Budovy jsou dle předpisů vždy děleny do požárních úseků. Těmito úseky následně procházejí prvky TZB, především trubní a kabelové vedení. Certifikované systémy PROMASTOP® jsou použitelné pro veškerá utěsnění prostupů na každé stavbě.
Jedná se o požárně ochranné manžety PROMASTOP®, které uzavřou a přeruší trubní vedení pro nehořlavé kapaliny a plyny (kroměVZT), odpady, potrubní poštu a centrální vysavač. Díky tomu se požár nerozšíří do dalších požárních úseků. Manžetový pás PROMASTOP® je zakrácen přímo na stavbě dle aktuální situace. V případě, že se jedná o extrémně velká hořlavá potrubí, kde nestačí běžné manžety, je vhodná protipožární manžeta PROMASTOP®-FC10, která je speciálně vyvinuta pro tato potrubí.
Systémy Promat také nabízejí unikátní systémy těsnění potrubí na bázi speciálních tmelů PROMASEAL® a stěrek PROMASTOP®. Endotermní stěrka PROMASTOP®-CC odolává vodě a agresivním kapalinám.

Štítek ke konstrukcím Promat

Popis výrobku
Štítky slouží k označování požárních konstrukcí Promat s klasifi kací a pro identifi kaci takové konstrukce na stavbách je jeho umístění ke konstrukci nezbytné. Na štítku se musí pro úplnost identifi kace vyplnit požadovaná políčka - typ konstrukce (katalogové číslo), její požární odolnost a montážní fi rma, která zhotovení konstrukce prováděla, včetně datumu provádění. Označení sestává vždy ze samotného štítku (buď verze samolepící nebo plastová, šroubovací) a revizního kolečka, vyznačující datum příští revize.

Oblasti použití
Všechny požární konstrukce Promat.

Popis Rozměry štítku
Štítek ke konstrukcím Promat, samolepící 100 × 85 mm
Štítek ke konstrukcím Promat, plastový, montovatelný 70 × 95 mm
Kontrolní známka ke konstrukcím Promat, samolepící ø 24 mm

PROMATECT-H - Požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Technické údaje

 • Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,175 W/mK
 • Objemová hmotnost ρ: cca 870 kg/m3
Základní zatřídění nehořlavé, požárně odolné, kalcium-silikátové
  Hořlavost DIN 4102, Part 1
BS 476, Part 4
EN 13051-1:A1
(Classification Report WFRGent 11527C)
Nehořlavé
  Formát desek (délka x šířka) mm 1250 x 2500
  Tolerance rozměrů mm ± 0.3
  Tloušťky desek mm 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
  Tolerance tloušťky mm 6 - 12 mm
15 - 20 mm
> 20mm
± 0.5
± 1.0
± 1.5
  Objemová hmotnost Kg/m3 ca. 870
  Hodnota pH (přibližná) pH 12
  Součinitel tepelné vodivosti λ W/m°K ca.0.175 (at 20°C)
  Water absorption g/cm3 0.50
  Moisture diffusion resistance μ ca. 20
  Typical moisture content (at EMC*) % 5 - 10
  Vlastnosti povrchu Horní strana: jemný, nebroušený
Spodní strana: jemná struktura
Barva: béžově bílá
  Skladování Na rovném podkladu, na suchém místě.

Odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře

Zplodiny, které se během požáru dostávají do ovzduší, představují vysoké riziko pro osoby uvnitř hořící budovy. Důležité proto je, zajistit účinné požární větrání, které dokáže usměrnit tok zplodin a kouře tak, aby neohrožovaly osoby při evakuaci. Zároveň lze takto odvést podstatné množství tepla mimo objekt, díky čemuž se sníží tepelné namáhání stavebních konstrukcí.

Kouřové zábrany PROMATECT-H a PROMADRAHT

Požární odvětrávání se navrhuje dle odvětrávané sekce. Každá kouřová sekce je ohraničena buď stěnami na celou výšku prostoru, nebo jen kouřovou zábranou bránící šíření zplodin hoření a kouře (akumulační vrstvy) mimo kouřovou sekci. K těmto účelů používáme odzkoušený ucelený systém kouřových zábran – neprůhlednou zábranu PROMATECT®-H a průhlednou zábranu PROMADRAHT®.

Potrubí pro odvod kouře a tepla

Ventilační potrubí nachází své uplatnění tam, kde je potřeba aby kouř a teplo byly odváděny na delší vzdálenosti a nelze použít střešních nebo stěnových odvětrávacích klapek. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EImulti 30, v ostatních případech EImulti 60. Potrubí je montováno z protipožárních desek PROMATECT®-L 500. Provádí se bez vnitřního plechového potrubí, tudíž je samonosné. Maximální průřez potrubí je 1250×1000 mm, maximální přetlak + 500 Pa, maximální podtlak – 1000 Pa.

Ocelové nosné konstrukce

Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky

I přesto, že je ocel nehořlavý materiál, je nutné zajistit ocelovým konstrukcím dostatečnou ochranu. Již po pár minutách požáru v budově totiž ztrácejí ocelové sloupy a nosníky z oceli svoji únosnost, což má následek nebezpečné porušení stability celé stavební konstrukce. Pro ochranu ocelových částí budov vám proto můžeme doporučit požárně ochranné obklady pomocí desek PROMATECT®.

Požárně ochranné obklady PROMATECT ocelových sloupů a nosníků 

Jedná se o obklad pravoúhlého průřezu z požárně ochranných desek PROMATECT®, který zajišťuje, aby bylo kritické teploty oceli dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. Nosné a závěsné konstrukce pro obkládání ocelových nosných konstrukcí požárně ochrannými deskami PROMATECT® nejsou potřeba.
Ocelové sloupy jsou požárně ochrannými deskami PROMATECT® obkládány ve tvaru pravoúhlého průřezu. Následně se desky na čelní straně sesvorkují nebo sešroubují. V případě ocelových průvlaků je nutno desky v oblasti spoje podložit tak, aby zde mohl být připevněn obklad pravoúhlého průřezu. Obklad již pak nemusí být připevněn na ocel či beton. Jestliže si přejete, aby z architektonických důvodů byla ocelová konstrukce viditelná, je možno obklad tvořený požárně ochrannými deskami nahradit speciálním nátěrem PROMAPAINT® SC4.

Obklad ocelových nosných prvků kruhového průřezu

V případě, že je nutno z architektonických důvodů zachovat kruhový průřez prvku, doporučujeme pro obklad použít kalciumsilikátové segmenty PROMATECT®-FS nebo obkladový systém PROMATUBEX® Tyto segmentové prvky jsou k nosnému prvku přilepeny. Následně lze provést libovolnou povrchovou úpravu.

Nátěr na ocel PROMAPAINT SC4

Pro požární ochranu ocelových stavebních dílců je také vhodný speciální nátěr PROMAPAINT® SC4, který během požáru vytváří ochrannou izolační vrstvu. Tento protipožární nátěr chrání ocelové nosníky, sloupy i pruty příhradoviny. Vlivem ohně PROMAPAINT® SC4 začne pěnit a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu.

PROMAPAINT SC4 - Nátěr na ocel

Oblasti použití
Nátěr na ocel PROMAPAINT® SC4 je určen pro ocelové nosníky a sloupy otevřených i uzavřených profi lů.

Důležité pokyny
Nátěr na ocel PROMAPAINT® SC4 je určen k vnitřnímu použití v budovách a otevřených halách.

PROMATECT-H - Požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Technické údaje

 • Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,175 W/mK
 • Objemová hmotnost ρ: cca 870 kg/m3
Základní zatřídění nehořlavé, požárně odolné, kalcium-silikátové
  Hořlavost DIN 4102, Part 1
BS 476, Part 4
EN 13051-1:A1
(Classification Report WFRGent 11527C)
Nehořlavé
  Formát desek (délka x šířka) mm 1250 x 2500
  Tolerance rozměrů mm ± 0.3
  Tloušťky desek mm 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
  Tolerance tloušťky mm 6 - 12 mm
15 - 20 mm
> 20mm
± 0.5
± 1.0
± 1.5
  Objemová hmotnost Kg/m3 ca. 870
  Hodnota pH (přibližná) pH 12
  Součinitel tepelné vodivosti λ W/m°K ca.0.175 (at 20°C)
  Water absorption g/cm3 0.50
  Moisture diffusion resistance μ ca. 20
  Typical moisture content (at EMC*) % 5 - 10
  Vlastnosti povrchu Horní strana: jemný, nebroušený
Spodní strana: jemná struktura
Barva: béžově bílá
  Skladování Na rovném podkladu, na suchém místě.

PROMATECT-L - Požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-L, bez azbestu. Samonosné lehké stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro požární ochranu staveb dle platných úředních dokladů s přednostním použitím voblastech, kde je vyžadována nízká přepravní a montážní hmotnost. Při použití silnějších desek PROMATECT®-L je možno vypustit nákladné dvouvrstvé obklady.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Technické údaje

 • Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,083 W/mK
 • Objemová hmotnost ρ: cca 450 kg/m3

PROMATUBEX - Obklad kruhových ocelových sloupů

Popis výrobku
Obklad PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalcium-silikátových desek PROMATECT®-L délky 1.200 mm, které jsou vzájemně propojeny. Šířka a počet přířezů jsou optimalizovány podle průměru sloupu. Tloušťku určuje požadovaná požární odolnost.

Oblasti použití
Zajištění požární odolnosti v rozmezí R 15 až R 180 ocelových sloupů při zachování estetických požadavků architektů na kruhový průřez. Návrh obkladu a jeho provedení viz katalog Promat kat. list 415.85.

PROMATUBE - Prefabrikovaný potrubní dílec pro prostupy kouřovodů

Základní charakteristika

 • vyroben jako jeden kompaktní celek
 • přesné rozměry
 • rychlá a bezproblémová montáž
 • připevnění pomocí vrutů nebo sponek
 • hygienická a ekologická nezávadnost
 • napojení kouřovodu do komínu pod úhlem 45° a 90°
 • baleno v kartonovém obalu – snadný transport
 • bezpečný prostup kouřovodu do komínu s vnějším průměrem kouřovodu do 200 mm a tloušťky stěny do 300 mm
 • bezpečný prostup kouřovodu v dřevěných stěnách (vnitřní a vnější stěny), dřevěných trámových stropech; střechách

Tmel PROMATMEL - Spárovací tmel

Popis výrobku
Tmel PROMATMEL® je speciálně vyvinutá bílá spárovací hmota připravená k okamžitému použití, která po zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.

Oblasti použití
Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT® a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®. Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stropech a obkladech z jiných stavebníchmateriálů.
Tmel PROMATMEL® se používá jen ve vnitřních prostorách.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1

Tmel Promat práškový

Popis výrobku
Tmel Promat® je speciálně vyvinutá bílá suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří plasticky tvárnou hmotu, a ta po zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.

Oblasti použití
Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT® a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®. Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stropech a obkladech z jiných stavebních materiálů. Tmel Promat® se používá jen ve vnitřních prostorách.

Promat K84 - Vysokoteplotní lepidlo

Popis výrobku
Lepidlo Promat® K84 je lepidlo na bázi vodního skla, modifi kované dodatečnými anorganickými plnivy. Lepidlo Promat® K84 má hustou konzistenci. Je to hmota připravená k upotřebení.

Oblasti použití
Speciální lepení v protipožární ochraně a vysokotepelné technice.

Barva
Šedá.

Skladovatelnost
Materiál lze za běžných podmínek skladovat 12 měsíců před otevřením.

Masivní stropy

Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek

Instalujeme vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek na stropy z ocelových nosníků, ocelobetonové a železobetonové konstrukce. Stropy z ocelových nosníků se zakrytím železobetonovými deskami nebo deskami z předpjatého betonu vytvářejí požárně dělící konstrukce. Pokud dojde k požáru, spolupůsobí vodorovné ochranné membrány se stropní konstrukcí. Takto je významně prodloužena doba nosnosti stropní konstrukce během požáru a také se zvyšují její tepelně izolační vlastnosti.

Vodorovné ochranné membrány z požárně ochranných desek

Lehké zavěšené vodorovné ochranné membrány z požárně ochranných desek PROMATECT® jsou spolehlivé a odzkoušené. Zaručují spolehlivou protipožární ochranu. Jejich tepelná ochrana, regulace vlhkosti a architektonického ztvárnění vychází z charakteru dané konstrukce a materiálových vlastností materiálů, které byly použity.

Požárně ochranné obklady masivních konstrukcí

Instalujeme také přímé obklady požárně ochrannými deskami PROMATECT®, které jsou odzkoušené a zajišťují požární odolnost u masivních železobetonových konstrukcí, předpjatých železobetonových konstrukcí i dutinových stropních konstrukcí. Protipožární ochranné desky jsou také vhodné pro svislé i pro vodorovné konstrukce. Jsou velice nenáročné na montáž a lze je použít ve všech typech prostředí.

Konstrukce z trapézových plechů

Protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů

Nabízíme vám mimořádně účinné a efektivní řešení jak ochránit střešní a stropní konstrukce z trapézových plechů před požárem! Trapézové plechy jsou totiž velmi tenké a v případě požáru dochází k jejich destrukci již během několik minut. Jako skvělé řešení se osvědčily speciální protipožární obklady, které se vyznačují nízkou hmotností a malou stavební výškou. Tyto protipožární obklady lze navíc montovat na trapézový plech bez pomocné závěsné konstrukce, což je velmi praktické a rychlé.
Zvolení hodnoty protipožární odolnosti obkladu je nutné provést v závislosti na daných podmínkách. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které je nutno brát v potaz, je způsob skladby střechy, proto je třeba rozhodnout, zda bude např. tepelná izolace z pěnové nebo z minerální vlny. V případě, že budou protipožární obklady aplikovány na strop z trapézového plechu, může být zvolena libovolná skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná závěsná konstrukce.
Nabídnout vám také můžeme širokou paletu zavěšených podhledů PROMATECT®. Hodnoty požární odolnosti platí pouze pro uvedené celé konstrukční systémy a ne pro jednotlivé části. Hodnoty požární odolnosti konstrukcí s trapézovými plechy tudíž není možno aplikovat na jiné stavební díly. Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve všech ohledech splňovat podmínky dané výrobcem trapézových plechů a předpisy k tomuto uvedené. Stanovení rozměrů je nutno provést na základě statického výpočtu.

Kabelové kanály

Požární ochrana elektroinstalace pomocí kabelových kanálů PROMATECT

Naše firma zajišťuje spolehlivou požární ochranu elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT®. Kabely a elektrická vedení jsou vysoce hořlavé a proto představují velké nebezpečí pro lidi v hořící budově i pro hasiče. Důležité proto je maximálně eliminovat nebezpečí, které hořící elektroinstalace představuje.

Kabelové kanály PROMATECT pro zajištění funkce s požární odolností P 15-R až P 120-R 

Tyto speciální kabelové kanály chrání vedení před účinky požáru z vnější strany. Díky tomu zůstanou elektrická zařízení během požáru po stanovenou dobu plně funkční. Jedná se např. o požární hlásiče, nouzové osvětlení, bezpečnostní osvětlení, požární hydranty a sprinklery, zařízení pro odvod tepla a kouře a snižování tepelného zatížení, požární výtahy atd.
Hodnoty třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí P 15 až P 120 byly stanoveny podle ČSN EN 1363-1:2000, DIN 4102, Teil 12:1998 na základě výsledků zkoušek podle Zkušebního předpisu ZP 27/2006 a ZP 27/2008.

Instalační kabelové kanály PROMATECT s požární odolností EI 15 až EI 120

Instalační kabelové kanály jsou speciálně navržené pro požární odolnost typu EI z vnější nebo vnitřní strany. Spolehlivě zamezují přenosu požáru z vnitřku z hořících kanálů do okolního prostředí např. do mezistropních konstrukcí, chráněných únikových cest a chodeb. Přenosu požáru zamezují také z venkovního prostředí do kabelového kanálu a tudy třeba i do dalších požárních úseků budovy. Hodnoty požární odolnosti EI 15/E120 až EI 120/E 240 byly stanoveny podle ČSN EN 13 501-2:2008, na základě výsledků zkoušek podle ČSN EN 1366-5-Instalační kanály a šachty.


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete