Revize a kontroly PBZ

Naše firma provádí revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Zajišťovat požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu je jednou ze zákonem stanovených povinností právnických a podnikajících fyzických osob Rozsah, množství, typ a umístění PBZ jsou každému provozovateli určeny dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Splnění těchto požadavků je také jedním z důležitých kroků kolaudačního řízení. Během provozování objektu je nutné v nařízených intervalech provádět kontroly provozuschopnosti PBZ.

Naši pracovníci disponují všemi potřebnými osvědčeními a oprávněními k provádění odborných revizí a kontrol PBZ. Tyto služby provádíme v souladu s požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení, které jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Postup kontroly provozuschopnosti je u některých PBZ upraven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce. V případě, že nejsou požadavky na postup kontroly provozuschopnosti stanoveny, kontrola se zaměřuje na to, zda je PBZ umístěno v souladu s požadavky ověřené projektové dokumentace.

Revize a kontroly PBZ se provádějí nejméně 1x za rok. Délka lhůty kontroly PBZ může být ovšem i kratší. Obvykle bývá stanovena výrobcem, projektovou dokumentací anebo dle posouzení požárního nebezpečí. Kontroly provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, což znamená i u těch, která byla instalována zcela dobrovolně nad rámec požadavků platných předpisů a zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

V případě, že je požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, je nutné tuto skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel je v tomto případě povinen provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační a technická opatření. Náhradní opatření je nutno zajistit až do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Obsah dokladu o kontrolách provozuschopnosti upravuje § 7 odst. 10 vyhlášky o požární prevenci. Jedná se zejména o údaje, které jsou potřebné k prokázání funkčnosti daného zařízení a odbornosti osoby, která kontrolu provedla. Systém provádění těchto kontrol a formální zpracování dokladu o kontrole provozuschopnosti si právnická osoba a podnikající fyzická osoba může stanovit způsobem, který bude nejlépe vyhovovat jejím podmínkám. Forma zpracování dokladu není právním předpisem blíže upravena. Není proto nutné, aby na každé PBZ byl zpracován samostatný doklad. Je například možné mít zpracovány seznamy instalovaných PBZ, na které je možné se odvolat v konkrétním dokladu o provedené kontrole.

Naše firma provádí kontroly zejména těchto PBZ a VPPO:

  • požární uzávěry a dveře na únikových cest
  • požární ochrany prvků nosných konstrukcí všech typů
  • požární klapky
  • zařízení pro odvod tepla a kouře
  • hasicí přístroje přenosné i pojízdné
  • zařízení pro zásobování požární vodou zavodněná a nezavodněná
  • zařízení pro únik osob při požáru – nouzové osvětlení, požárně bezpečnostní a evakuační značení
  • kontrola požárních ucpávek

 


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete