Protipožární obklad ocelových konstrukcí Fire Protect

Jsme autorizovaná aplikační firma.

Při projektování a výstavbě i rekonstrukcích stavebních objektů se vyžaduje, aby tyto budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby vyhovovaly též požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. Přitom se nejedná pouze o hořlavost použitých materiálů (klasifikace podle třídy reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1), ale i celkové chování v průběhu požáru. Jakákoliv stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska požární ochrany hodnotí pomocí tzv. požární odolnosti, což je doba v min., po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, který probíhá za normou stanovených podmínek.

Požární odolnost se ověřuje na základě zkoušek (model konstrukce se vystaví za daných podmínek účinkům požáru) nebo výpočty, extrapolacemi atd. Ověřuje ji autorizovaná osoba, která vydává protokol o klasifikaci (PK). Protipožární system ISOVER FireProtect je určen pro požární ochranu stavebních ocelových nosných konstrukcí ve smyslu ČSN P ENV 13381-4.

Desky z minerálních vláken Isover FireProtect 150 nacházejí také uplatnění v několika dalších aplikacích. Velká míra přesnosti při výrobě je předurčuje pro použití jako výplňový materiál při výrobě protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Dále se používají jako deskový materiál pro požární ucpávky v konstrukcích, které na stavbách oddělují požární úseky.

Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé nebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být v případě požáru dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a hašení stabilitu nosných konstrukčních prvků. Konkrétní požadavky na požární bezpečnost staveb jsou dány v základních projekčních normách řady 73 08.. Jednou z neúčinnějších možností, jak stavební konstrukce chránit před účinky plně rozvinutého požáru jsou protipožární obklady.

Protipožární obklad ISOVER FireProtect

Obklad ISOVER FireProtect zajišťuje spolehlivou a přitom velice snadno proveditelnou ochranu ocelových konstrukcí před účinky požáru. Velmi jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem tak lze chránit prakticky všechny druhy ocelových konstrukcí v plné šíři požadavků, které jsou na jejich požární odolnost kladeny projekčními normami. ISOVER FireProtect funguje stejně dobře pro ocelové nosné sloupy nebo nosníky a lze jej použít k protipožární ochraně konstrukční oceli s požadavkem na požární odolnost od R 30 do R 240. Zkouškami v akreditované zkušebně SINTEF NBL bylo dle normy ENV 13381-4 prokázáno, že použitím obkladu ISOVER FireProtect je možné docílit požární odolnosti ocelové konstrukce R 30 až R 240, v závislosti na použité tloušťce izolace.

Desky ISOVER FireProtect

Podstatou obkladů jsou speciálně upravované desky ISOVER FireProtect 150, vyrobené z vláken, vzniklých rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení.

Upevnění, existují dvě možnosti upevnění systému

ISOVER FireProtect:

  • vruty ISOVER FireProtect Screw,
  • přivařovacími trny s kloboučky.

Obě metody kotvení lze také kombinovat.

Upevňovací materiál a nástroje:

  • desky ISOVER FireProtect
  • vruty ISOVER FireProtect Screw
  • přivařovací trny s kloboučky
  • standardní izolatérský nůž
  • akumulátorový šroubovák nebo navařovací agregát s přivařovací pistolí
  • gumové kladivo

Obkládání I profilů

Z desek ISOVER FireProtect 150 nařežte destičky pro vsunutí mezi příruby nosníku o šířce 100 mm a délce, která odpovídá vzdálenosti mezi pásy nosníku plus 2 – 3 mm. Používá se deska, kterou se obkládají ocelové nosníky, minimální tloušťka však je 40 mm. V případě ocelových nosníků vyšších než 400 mm je potřebná dodatečná podpora pro vsunutý příčný díl, kterou je třeba upevnit ke stěně nosníku. Tyto vsunuté díly zasuňte mezi pásy nosníku čelem k následným spojům mezi izolačními deskami a s maximálním odstupem 600 mm. U profilů nad 400 mm se vsunuté díly šroubují k příčným vsunutým dílům, které jsou přímo v kontaktu se stojinou profilu.
Desky ISOVER FireProtect 150 nařežte tak, aby na šířku přesahovaly o 2 – 3 mm. Desky přišroubujte ke vsunutým dílům a v rozích také k obkladovým deskám. V případě obložení nosníků I profilu ze tří stran s izolací ≥ 60 mm se horní řada vrutů. ISOVER FireProtect Screw nahradí trny s kloboučky přivařenými k horní pásnici nosníku. Přivařovací trny lze také použít jako pomocné upevnění k ocelovým plochám širším než 300 mm. 

Obkládání uzavřených dutých profilů

Obklad ISOVER FireProtect se připevňuje k uzavřeným profilům stejně jako k profilům tvaru I, bez nutnosti používání kotevních destiček. V případě obložení nosníků ze tří stran se horní řada vrutů ISOVER FireProtect. Screw nahradí přivařovacími trny rozmístěnými ve vzdálenosti 150 mm.

Přichycení vruty ISOVER FireProtect Screw

Vruty jsou navrženy speciálně pro tento typ protipožárních obkladů. K rychlé, efektivní a přesné instalaci stačí pouze vruty (délka dvojnásobná oproti tloušťce izolace) a akumulátorový šroubovák. Při montáži na plochu o šířce větší než 300 mm a na jiné povrchy, ke kterým není možné upevnit desky FireProtect pomocí vrutů, se navíc použije kotvení přivařovacími trny s kloboučky.

Rozmístění upevňovacích prvků

Rozmístění upevňovacích prvků 

Montáž obkladů ISOVER FireProtect

Montáž obkladů ISOVER FireProtect 

Upevnění přivařovacími trny

Nařežte desky ISOVER FireProtect 150 podle rozměru ocelového profilu a připevněte je přivařovacími trny v rozteči max. 300 mm. Orientační spotřeba trnů činí cca
10 ks/m2. Průměr přivařovacího trnu musí být nejméně 2,8 mm, klobouček má mít 30 mm v průměru. Maximální vzdálenost od napojení obkladu je 75 mm.

Upevneni_privarovacimi_trny  

Desky z minerálních vláken Isover FireProtect 150 

nacházejí uplatnění v několika aplikacích. Velká míra přesnosti při výrobě je předurčuje pro použití jako výplňový materiál při výrobě protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Dále se používají jako deskový materiál pro požární ucpávky v konstrukcích, které na stavbách oddělují požární úseky. Desky Isover FireProtect 150 jsou také certifikované jako obklady pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí. Desky se dodávají pouze na paletách. 

Desky_z_mineralnich_vlaken_Isover_FireProtect_150 

Isover Fire Protect Screw

Rohové spoje desek se u čtyřhranného potrubí zpevňují požárními vruty o délce rovné dvojnásobku tloušťky izolace.

Isover_Fire_Protect_Screw  


Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály

                    Rockwool    Isover    Promat Hilti 


 Zobrazit_produkty 

Kde nás najdete