Mob: +420 777 824 714

Protipožární nástřik omítkovinou MONOKOTE MK 6/S


Ochranný protipožární systém s CE certifikací - stříkaná izolační omítka s akustickými vlastnostmi

Charakteristika: Protipožární nástřik omítkovinou MONOKOTE MK 6/S
Monokote® MK-6 S patří mezi ve světě nejvíce známé a používané protipožární systémy určené k ochraně stavebních konstrukcí.
Monokote® MK-6 S je strojně aplikovatelný protipožární systém na bázi sádry (bez minerálních vláken). Tento protipožární systém určený k ochraně ocelových a betonových konstrukcí je finančně úsporný a umožňuje rychlou aplikaci. Monokote® MK-6 S pevně přilne k ocelovým a betonovým povrchům a vytváří tvrdý povlak, který se nedrolí, nevytváří poprašek a neodlupuje se.
MONOKOTE MK 6/S je moderní omítka vyrobená na bázi sádry a speciálních plniv, mísitelná na staveništi s vodou pro získání tekuté homogenní malty, snadno aplikovatelná běžnými strojními omítačkami. Výrobek nepodporuje vznik koroze, tvoření plísní a bakterií. Vyznačuje se vynikající odolností vůči vlhkosti a mechanickému poškození.

Použití:
Protipožární systém určený k ochraně ocelových a betonových konstrukcí (železobeton, standardní a předpjatý) proti ohni. Výrobek se používá ke zvýšení ohnivzdornosti chráněných prvků, jako alternativa k většímu konstrukčnímu dimenzování a/nebo k ochraně železných prvků silnými vrstvami betonu. Stříkaná omítka po přilnutí k podkladu vytvoří souvislý, kompaktní, rezistentní povrch a nemění geometrii konstrukčního prvku, na který je aplikována.
Homologace a certifikace: MONOKOTE MK 6/S byl podroben mnoha zkouškám a byl schválen k použití až do 180 minut požární odolnosti u konstrukčních ocelových a železobetonových prvků na základě mezinárodních norem nejvýznamnějšími akreditovanými světovými zkušebními centry, z nichž některé uvádíme:

 • Podmínky BS 476 část 21:1987 – ANGLIE
 • Podmínky DTU FIRE TESTING TETHOD (1982) ISO 834 – FRANCIE
 • Podmínky DIN 4102 – NĚMECKO
 • Podmínky PNE 23820 – ŠPANĚLSKO
 • Podmínky UL 263 / ASTM E119 – USA
 • Podmínky ULC S101 – KANADA
 • Podmínky JIS A 1304 – JAPONSKO
 • Podmínky BS 476 část 21:1987 – OBLAST ASIE PACIFIK
 • Podmínky KSF 2257 – KOREA
 • Podmínky ENV 13381-4 CTICM – FRANCIE
 • Podmínky MISA 91 ze dne 14. září 1961 a ENV 13381-4 – ITÁLIE


Při použití výrobku MONOKOTE MK 6/S a MK 6/HY lze jednoznačně garantovat protipožární odolnost až do třídy R 240 u kovových konstrukcí s plochou průřezu od 50 do 410 m-1 na základě vyhodnocení provedeného dle EN 13381-4 akreditovanou laboratoří dle normy EN ISO 17025, následná certifikace za účelem získání označení CE (Etag 18, část 3) garantuje mimo jiné životnost po dobu životnosti stavby a aplikovatelnost na jakkoli připravený kovový podklad.
MONOKOTE MK6/S a MK6/HY mohou být tudíž přímo aplikovány na neupravené železo, černé, pokryté rzí, na protikorozní základy různého typu a pozinkované plochy. Kromě toho je specifickými zkouškami garantována odolnost vůči trhlinám, nárazu, proudění vzduchu.
Lze jej aplikovat rovněž v prostředí vystavenému příležitostně povětrnostním vlivům, viz například kryté konstrukce nebo podzemní garáže, do kterých může šikmo pršet. MONOKOTE MK 6/S a MK 6/HY byly zkoušeny rovněž na základě normy EN 13381-3 pro aplikaci na železobeton (standardní a předpjatý), zdivo a smíšené ocelo-betonové konstrukce.
Údaje obsažené v konečném vyhodnocení uvádějí, pokud jde o beton, ekvivalentní tloušťku vrstvy mezi 1:4 a 1:5 cm.


TECHNICKÉ ÚDAJE:


Způsob dodávky:
Na paletách, 24 pytlů po 20,5 kg (minimální garantované množství) od každého druhu výrobku.

Skladování: Výrobek skladujte v neporušených originálních obalech; uvnitř objektu na větraném a suchém místě, mimo vlhké stěny a plochy (vyřaďte pytle, které byly vystaveny vlhkosti).

Doba uskladnění:
12 měsíců, zajistěte obrátku skladových zásob a materiál spotřebujte před uplynutím doby použití uvedené na obalu.

MONOKOTE MK 6/S je nehořlavý nátěr s nízkou tepelnou vodivostí a charakterizovaný vynikající akustickou absorpcí, byl podroben mnoha zkouškám i za účelem ověření a splnění následujících parametrů:

Fyzikální vlastnosti Hodnoty Zkušební metoda
Hustota, minimální hodnota po zaschnutí 300 kg/m3 ASTM E605 a UBC STD 7-6
Hořlavost Třída M0 SME 11664-04
Tepelná vodivost 0,070 WmoC ASTM C 518
Přilnavost 29,3 Kpa ASTM E 736
Komprese pro deformaci 10 % 117 Kpa ASTM E 761
Eroze větrná 0,00 g/m2 ASTM E 859
Eroze způsobená prouděním vzduchu vysokou rychlostí Po 4 hod. žádná kont. eroze ASTM E 859 a UMC STD 6-1
Koroze Nepodporuje korozi ASTM E 937
Odolnost vůči nárazům Netvoří praskliny a netrhá se ASTM E 760
Odolnost vůči ohybu Netvoří praskliny a netrhá se ASTM E 759
Odolnost vůči plísním Po 60 dnech žádný výskyt ASTM G 21
Narušení nárazem 3,9 cm2 Metody vyvinuté
Odolnost vůči otěru 7,6 cm2 v S. Francisku


V následující tabulce jsou uvedeny koeficienty αW (stanovené zkušební metodou ASTM C 423), vzhledem k určitým frekvencím a 2 charakteristickým tloušťkám vrstvy:

Tloušťky vrstvy   Koeficienty pro zvláštní frekvenci (Hz)            
mm podklad 125 250 500 1000 2000 4000 Aw*
13 masív 0,02 0,1 0,28 0,7 0,94 0,88 0,3
25 masív 0,04 0,3 0,8 1 0,88 0,93 0,6


Spotřeba materiálu:
Praktická spotřeba suché omítky při tloušťce 10 mm je 3,5 kg/m².

Upozornění:
Spotřeba omítky se ještě může zvýšit dle způsobu aplikace a členitosti podkladu.


POZNÁMKY K APLIKACI


Příprava podkladu:
Podklad očistěte a zkontrolujte, zda části určené k ochrannému nástřiku neobsahují olej, tuky, zbytky sloučenin nebo maziv po válcování, okuje, nadbytek rzi, nekompatibilní vrstvy základu, zbytky činidel nebo dalšího materiálu, který by mohl zabránit správnému přilnutí.
Výrobek je koncipován a doporučen k použití na neupravenou ocel, na kterou nebyly aplikovány protikorozní základy. Neaplikujte na podklady opatřené nátěrem vodou ředitelnými barvami (mohly by vést k migraci pigmentů povrchu a zabránit přilnutí omítky k podkladu); v případě pochybností o charakteru předchozích povrchových úprav se doporučuje před aplikací omítky použít epoxidovou mezivrstvu. Aplikace nelze provádět na
ocelových konstrukcích, které ještě nebyly zality betonem.

V případě pochybností Vás prosíme o vyžádání technicko-aplikační konzultace.


Aplikace:
Nástřikem příslušnou strojní omítačkou (typ PFT, G4, G5 nebo podobné) jedné nebo více vrstev dle tloušťky prováděné povrchové úpravy. Nástřik upravovaných ploch musí být proveden bez přerušení kontinuity tak, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Pro usnadnění schnutí
nástřiku se doporučuje pracovat v prostředí odpovídajícím způsobem větraném a při teplotě (okolí a podkladu) alespoň 5°C a ne vyšší než 35°C.
U pracovních tlouštěk menších než 15 mm může být nástřik proveden v jediné vrstvě; u pracovních tlouštěk větších než 16 mm se nástřik provádí dvakrát či vícekrát; v závislosti na celkové požadované tloušťce.
Je třeba udržovat minimální teplotu vzduchu a substrátu 5°C) po dobu 24 hodin před aplikací, během aplikace a nejméně 24 hodin po aplikaci Monokote®. Je třeba zajistit vhodné větrání, aby protipožární nástřik po aplikaci dobře zasychal. V uzavřených oblastech bez přirozeného větrání je nutné zajistit cirkulaci vzduchu a větrání tak, aby došlo k výměně čerstvého vzduchu minimálně 4x za hodinu a to až do doby, kdy bude materiál důkladně zaschlý. Podrobnější pokyny viz Aplikační návod výrobku.

Čištění nářadí:
Vodou ihned po použití.

Konečná úprava:
Estetické vlastnosti aplikovaného nástřiku závisejí hlavně na druhu upravovaného povrchu a geometrii podkladu; existují různá technická řešení pro optimalizaci povrchového dokončení aplikovaného protipožárního nástřiku.
Výrobek se používá k aplikaci u objektů, které jsou ještě „objemově otevřené“, nicméně vzhledem k tomu, že je vyroben na bázi sádry, není vhodný ke stálému vystavení extrémním povětrnostním podmínkám. Nástřik je určen k úpravě vnitřních konstrukcí.

Podmínky pro aplikaci:
Vzhledem k tomu, že Monokote® je systém určený k ochraně života, veškeré aplikace provádí pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro NH MONOKOTE MK 6/S.

Další informace:
MONOKOTE MK 6/S není nebezpečnou látkou a neobsahuje žádné nebezpečné látky; použití výrobku ve všech fázích výrobního procesu (výroba, manipulace, skladování, doprava, likvidace a nakládání s odpady) proto nepředstavuje riziko přítomnosti nebezpečných chemických látek na pracovišti.

Na vyžádání jsou k dispozici informace vztahující se k bezpečnosti (bezpečnostní list výrobku).

Výhody:
Není nutná úprava podkladu!!! (základní nátěr OK, penetrace nebo kotvící vrstva u železobetonu)


Finanční a časová úspora při aplikaci:

 • Jedno komponentní materiál
 • Velice dobré akustické vlastnosti
 • Nízká spotřeba materiálu
 • Celosvětová certifikace na různé vlivy
 • Klademe důraz na ekologii
 • Certifikovaná životnost dle ETAG 18
 • Kvalita dle ISO 9001/2000 a ISO 14001

CHRÁNÍME OCEL – CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Při výběru stavebních materiálů je stále důležitějším faktorem vliv materiálu na životní prostředí. Výběr materiálů se tudíž týká nejenom jejich kvality, ale rovněž dlouhodobého vlivu na životní prostředí po dobu životnosti stavby. Je proto nezbytné přesně porozumět tomu, z čeho jsou materiály složeny, jak se vyrábějí a jak se likvidují na konci životnosti stavby.
Při výrobě MONOKOTE se používají, tam kde je to možné, recykláty. Po přečtení tohoto technického listu si lze uvědomit, že systém MONOKOTE představuje ekologicky bezpečný způsob, jak chránit vaši budovu.


Použité suroviny:

 • Hlavním komponentem MONOKOTE je sádra - materiál, který je velmi často používán a je nejbezpečnějším ze stavebních materiálů. Část naší
 • sádry je získávána z recyklovaného sádrokartonu.
 • Díky sádře jsou MONOKOTE robustní výrobky s dlouhou životností a odolností vůči teplotním výkyvům.
 • Přidává se polystyrénová drť pro zvětšení objemu, pro posílení a zvýšení rychlosti a účinnosti instalace výrobku.
 • Používá se rovněž celulóza ve formě recyklovaného novinového papíru pro zlepšení aplikace výrobku.
 • Používáme jak nový, tak post-industriální polystyrén z důvodu omezení vzniku emisí pentanu, látky která přispívá k tvorbě smogu.
 • Používáme recyklovaný papír, což znamená, že není nutno pokácet více než 120.000 stromů a nevyrobí se 270 tun látek znečišťujících vzduch, 112 tun látek znečišťujících vodu, 675 tun pevných odpadů a 200 miliard energie BTU, které by byly jinak nezbytné pro výrobu nového papíru (dle statistik poskytnutých Institute of Scrap Recycling Industries Inc).

Výrobní postupy zodpovědné k životnímu prostředí:

 • Výroba neobsahuje HCFC, HFC a CFC. Výrobní linka je mimo jiné zcela uzavřený systém, který téměř kompletně vylučuje výrobu zmetků.
 • Ve výrobě se neplýtvá vodou a používá se málo energie.
 • Suroviny nakupujeme v opakovaně použitelných obalech, což znamená, že se ročně ušetří 100.000 papírových pytlů.
 • Výrobky jsou baleny do pytlů s inkoustovým nápisem na bázi vody, nevznikají tudíž emise VOC - což je problém, který stále přetrvává u inkoustů na bázi ředidla

Protipožární výrobky monokote mají dlouhou životnost:

 • Jedním z největších kladů je životnost - výrobek je plně funkční po celou dobu životnosti budovy - výstavba, využití, rekonstrukce a demolice.
 • MONOKOTE se na ocel aplikuje jako mokrá betonová hmota. Toto omezuje prašnost na stavbě - velmi důležitý faktor při výstavbě mrakodrapů, kde jsou problémy se silným větrem.
 • MONOKOTE po přilnutí k oceli odolává vzdušné erozi - je testován dle nejpřísnějších norem - Větrná eroze (ASTM E 859) a Eroze způsobená prouděním vzduchu vysokou rychlosti (UMC STD 6-1).
 • Naše výrobky nevyžadují pro zachování protipožární odolnosti žádné dokončení.
 • Některé protipožární výrobky podléhají krátce po aplikaci vzniku plísní, není-li prostor dostatečně větrán. MONOKOTE obsahuje protiplísňový inhibitor za účelem omezení vzniku plísní na povrchu, na který byl aplikován protipožární nástřik.
 • Po demolici konstrukce může být MONOKOTE zlikvidován na jakékoliv skládce, která přijímá materiály na bázi sádry, popř. sádrokartonu.


Kontaktní formulář:


Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů


Působíme po celé Moravě:
Adamov, Blansko‎, Bojkovice‎, Brno‎, Brtnice‎, Brumov-Bylnice‎, Brušperk‎, Břeclav‎, Břidličná‎, Bučovice‎, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec‎, Dačice‎, Dolní Kounice, Dubňany‎, Frenštát pod Radhoštěm, Fryšták‎, Hanušovice‎, Hodonín‎, Holešov‎, Hranice, Hrotovice‎, Hrušovany nad Jevišovkou, Hulín‎, Hustopeče‎, Chropyně‎, Ivančice‎, Ivanovice na Hané, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice‎, Jevíčko‎, Jevišovice‎, Karolinka‎, Kelč‎, Klobouky u Brna, Kojetín‎, Konice‎, Kopřivnice‎, Koryčany‎, Kostelec na Hané‎, Kroměříž‎, Kunovice‎, Kunštát‎, Kuřim‎, Kyjov‎, Lanžhot‎, Letovice‎, Lipník nad Bečvou‎, Litovel‎, Loštice‎, Luhačovice‎, Mikulov‎, Miroslav, Modřice‎, Mohelnice‎, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Beroun, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, Napajedla‎, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, Olešnice, Otrokovice‎, Plumlov‎, Podivín‎, Pohořelice, Potštát‎, Přerov, Příbor, Rájec-Jestřebí, Rajhrad‎, Rosice, Rousínov‎, Rožnov pod Radhoštěm‎, Rýmařov‎, Slavičín‎, Slavkov u Brna, Slavonice‎, Slušovice‎, Staré Město, Strážnice, Šlapanice‎, Šternberk‎, Štíty‎, Šumperk‎, Telč‎, Tišnov, Tovačov, Třebíč, Třešť, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezd u Brna, Uničov, Úsov, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valtice, Velká Bíteš, Velká Bystřice, Velké Bílovice, Velké Meziříčí, Velké Opatovice, Velé Pavlovice, Veselí nad Moravou, Veverská Bítýška, Vizovice, Vracov, Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zbýšov, Zlín, Znojmo, Zubří, Ždánice, Židlochovice.